Równość kobiet i mężczyzn ma silne umocowanie prawne, jest zapisane w źródle prawa pierwotnego tj. w Traktacie o Unii Europejskiej. Artykuł 2. określa, iż „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.” Zapis ten znalazł się w Traktacie Amsterdamskim z 1997 r., który był pierwszym aktem uwzględniającym w szerokim zakresie politykę społeczną Unii Europejskiej.

Wcześniejsze unormowania prawne w zakresie zasady równości nie było wdrażane m.in. ze względu na: niską aktywność polityczną kobiet, ich słabszą pozycję w strukturze zatrudnieniowej oraz ówczesną sytuację na rynku pracy, na którym bezrobocie dotykało głównie mężczyzn. Przyjęcie w 1995 roku w poczet członków Unii: Szwecji, Finlandii i Austrii, krajów w których kwestia równouprawnienia płci jest powszechnie akceptowana, a standardy socjalne są bardzo wysokie, stało się impulsem do wprowadzenia zasady równości kobiet i mężczyzn.

Europejski Fundusz Społeczny w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kładzie szczególny nacisk na kwestię równości szans kobiet i mężczyzn. Jednostki działające w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podejmują działania mające na celu umożliwienie równego dostępu do zasobów rynku pracy obu płciom. Ma to nastąpić m.in. przez: tworzenie rozwiązań pozwalających na godzenie życia prywatnego i zawodowego, podniesienie mobilności, przyspieszenie tempa przekwalifikowania oraz zwalczanie stereotypowego postrzegania ról kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym i społecznym.

Zasada równości szans płci:
Ogranicza dyskryminacje kobiet i mężczyzn w obszarze rynku pracy;
Przypisuje taką samą wartość społeczną (równe prawa i równy dostęp do instrumentów oraz usług rynku pracy) przedstawicielom obu płci;
Stwarza możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń związanych ze stereotypowym postrzeganiem płci;
Podnosi świadomość społeczeństwa dotyczącą różnic między życiem kobiet i mężczyzn;
Uznaje zróżnicowane potrzeby, doświadczenia i priorytety płci.

Równość szans kobiet i mężczyzn należy rozumieć jako stan, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa, obowiązki i możliwości.

Więcej informacji na temat w/w zasady zostało udostępnione na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie www.wup.mazowsze.pl/efs/index.htm (zakładka – Dokumenty do pobrania).